Regulamin sklepu internetowego www.sekocenbud.pl

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, wpisany przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000092639, zwanym dalej "Sprzedawcą" pod adresem  www.sekocenbud.pl. Sprzedawca posiada kapitał zakładowy w wysokości 112 700zł w całości opłacony oraz jest zarejestrowany pod numerem NIP: 526-021-04-41 Regon 001266562.

§ 2
Sprzedawca poprzez sklep internetowy prowadzi sprzedaż wydawnictw broszurowych, elektronicznych oraz programów komputerowych wyłącznie na terenie Polski, realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski, zwane dalej „Kupującym”.
Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest posiadanie przez Kupującego przeglądarki internetowej oraz aktywnego adresu e-mail.

§ 3
Kupujący może składać zamówienia przez Internet, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.

§ 4
Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia, udostępnionego przez Sprzedawcę w sklepie internetowym na stronie: www.sekocenbud.pl

§ 5
Warunkiem realizacji złożonego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia oraz podanie przez Kupującego adresu e-mail, umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie

§ 6
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia Kupującego, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 10 dni od jego złożenia, może nie zostać zrealizowane.

§ 7
Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia

§ 8
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy – automatycznie wysyłany przez sklep list elektroniczny.

§ 9
Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 10
Metody dostawy i formy płatności dostępne w sklepie internetowym:

Metoda dostawyDostępne formy płatności
Przesyłka kurierskaPrzedpłata – przelew na konto sprzedawcy,
Przelewy24  (DialCom),
karta płatnicza (PayPro),
Płatność „za pobraniem”

Koszty dostawy są uzależnione od wyboru metody dostawy i formy płatności oraz od rodzaju i wartości zamówionych towarów i usług. Wyliczenie kosztu dostawy dostępne jest w podsumowaniu zamówienia, przed jego zatwierdzeniem.
W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
W przypadku wyboru płatności kartami płatniczymi – płatność obsługiwana jest przez operatora - PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

§ 12
W przypadku wybrania płatności przelewem, zastosowanie ma następująca procedura: po dokonaniu zamówienia, Kupujący otrzymuje POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, na podstawie którego Kupujący dokonuje wpłaty na konto Sprzedawcy. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA zawiera numer zamówienia, jego wartość oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest podać na formularzu przelewu następującą treść: „Sklep internetowy, numer ZAMÓWIENIA........”.

§ 13
Zamówienie jest ważne przez 10 dni od daty jego przyjęcia. W przypadku niedokonania przedpłaty w tym okresie, zamówienie może zostać anulowane, co skutkuje koniecznością powtórnego złożenia Zamówienia na żądany produkt.

§ 14
Za zamówione produkty inne niż prenumerata i produkty on-line (do pobrania przez Internet) zostanie wystawiona i wysłana razem z nimi faktura VAT.
Produkty on-line będą udostępnione do pobrania po zarejestrowaniu wpływu zapłaty za zamówienie. W przypadku produktów wymagających podania numeru seryjnego, zostanie on wysłany e-mailem w momencie udostępnienia pliku do pobrania. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 7 dni od dnia wpływu zapłaty na konto Sprzedawcy.
W przypadku PRENUMERATY, faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 7 dni od dnia wpływu przedpłaty na konto Sprzedawcy. Wysyłka opłaconej prenumeraty będzie realizowana zgodnie z cyklem wydawniczym.

§ 15
Sprzedawca może udostępnić Kupującym kupony rabatowe, których zasady działanie określa niniejszy regulamin
1. Każdy kupon rabatowy może posiadać datę ważności (obowiązywania),
2. Każdorazowo określa się asortyment objęty promocją,
3. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego,
4. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności,
5. Zebranie kliku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.


§ 16
Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 ust. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)).
Oświadczenie może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie musi być jednoznaczne – może mieć formę pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną
Termin ten jest terminem biegnącym od dnia objęcia rzeczy przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem  na adres Sprzedawcy do Działu Obsługi Klienta tel 22 2425450, email: sprzedaz@sekocenbud.pl
W przypadku  odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza ten konieczny zakres.
Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu nie później niż w ciągu 14 dni poniesiony przez Niego koszt rzeczy oraz koszt wysyłki w wysokości nie przekraczającej najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez sklep internetowy sekocenbud.pl dla zwracanych produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 17
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 18
Reklamacje można składać pisemnie na adres: SEKOCENBUD Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@sekocenbud.pl. Termin ich rozpatrywania wynosi do 14 dni.

§ 19
Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia Sprzedawcy realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupujących odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§20
Sprzedawca  może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te muszą być podane do wiadomości Kupujących.
Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”

§21
Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między  Kupującym a Sprzedawcą będą rozpatrywane przez  Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r  Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 286 ze zm.)

§22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002r nr 141 poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr 16 poz. 93 ze zmianami)