POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przykładamy dużą wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe zawsze były, są i będą u nas bezpieczne. Wyrazem tego jest niniejszy dokument oraz procedury wprowadzone w Spółce.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów z nim powiązanych i towarzyszących (określanych w niniejszym dokumencie jako „RODO”).

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę są należycie zabezpieczone, zarówno w postaci zabezpieczeń fizycznych jak również przechowywania na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” może być zastąpiony określeniem „Ty”,  natomiast „Administrator” – „My”.

§.1 Administrator Danych

Administratorem danych jest SEKOCENBUD Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000092639, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp., NIP: 526-021-04-41.

 

§2. Zasady przetwarzania danych

Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy następujących zasad:

1.       Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” - Art. 5.1.a RODO)

2.       Zbierane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu” - Art. 5.1.b RODO). Nie musisz podawać danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (np. Newsletterów, informacji o nowościach, ofert). Ale w przypadku ich podania, masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu, czyli wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

3.       Dbamy o prawidłowość danych - w razie potrzeby są one uaktualniane; w miarę możliwości dane osobowe które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, będą usuwane lub sprostowane („prawidłowość” - Art. 5.1.d RODO)

4.       Przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane („ograniczenie przechowywania” - Art. 5.1.f RODO)

5.       Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność” - Art. 5.1.f ROOD)

Będąc odpowiedzialnymi za przestrzeganie powyższych zasad jesteśmy w stanie wykazać przestrzeganie powyższych zasad („Rozliczalność” - Art. 5.2 RODO)

 

§3. Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie jednej z poniższych przesłanek (zgodnie z Art. 6.1 RODO):

1.       Na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane będą przetwarzane. Dane są przetwarzane wyłącznie dla celów przetwarzania wyszczególnionych w udzielonej zgodzie.

2.       Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane.

3.       Przetwarzanie jest wynikiem ciążącego na nas obowiązku prawnego.

4.       Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

5.       Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych.

Zgoda na przetwarzanie danych musi być udzielona dobrowolnie, sformułowana w sposób jasny i czytelny z użyciem prostego języka, przedstawiona oddzielnie lub wyraźnie oddzielona od innych kwestii. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez przesłanie żądania e-mailem na adres rodo@sekocenbud.pl lub w inny, udostępniony przez nas sposób (np. spersonalizowany link, formularz internetowy).

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:

·         bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)

·         przeniesienia danych do innego podmiotu

·         sprzeciwu wobec przetwarzania danych

·         uzupełniania i żądania korekty danych

Wszelkie zgłoszenia dotyczące powyższych praw prosimy kierować e-mailem na adres rodo@sekocenbud.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w przypadku potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

§4. Udostępnianie danych

Dane osobowe, których jesteśmy administratorem przetwarzamy własnymi siłami oraz przy pomocy firm i osób ściśle z nami współpracujących. Dane przekazujemy do podmiotów trzecich tylko w uzasadnionych i dozwolonych prawnie przypadkach (np. do Poczty Polskiej w celu realizacji wysyłki zamówionych produktów).

Odbiorcami danych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

§5. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@sekocenbud.pl.