SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Dane adresowe

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z o.o.

 

02-670 Warszawa,
ul. Puławska 182

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS 0000092639
Kapitał zakładowy 109 800 zł,
NIP 526-021-04-41
Nr konta OWEOB Promocja Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. O/Warszawa nr r-ku 39 1240 5963 1111 0000 4798 9414

tel. (22) 24-25-400 fax (22) 24-25-401

e-mail: promocja@sekocenbud.pl