SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
108,30 zł
114,00 zł
Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
108,30 zł
114,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. do biuletynu BCA wprowadzono 3 nowe pozycje z cenami jednostkowymi:
-posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin rulonowych, obiektowych, wielowarstwowych, o grub. 2,0mm/grupa30/,
-szlabany parkingowe przy budynkach biurowych/grupa 61/.

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. biuletyn BCD poszerzono o 53 nowe pozycje cenowe:
- wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego w dziale D-04.04.02.50,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem z wytwórni w dziale D-04.05.01.60,
- ułożenie ścieków z kostki kamiennej nieregularnej oraz rzędowej w dziale D-08.05.03.10,
- wykonanie ścian szczelinowych ciągłych w dziale M-21.08.01.

 

Dostępność: Dostępny
54,15 zł
57,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

 

 

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł