SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3393 pozycje w tym:
Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 127 pozycji,
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 1599 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 157 pozycji,
Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1510 pozycji.

Dostępność: Dostępny
64,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3598 pozycje w tym:
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1174 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2424 pozycje.

 

 

Dostępność: Dostępny
53,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4271 pozycje w tym:
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1516 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2755 pozycji.

 NOWOŚĆ !

W tym kwartale biuletyn poszerzono o 11 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową- w dziale 2.4.210.03 (na podstawie KNNR 4 1326),
- wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych oraz technologii mikrotunelingu dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych- w dziale 2.4.500.00
(na podstawie KNR-0 9-08).

Dostępność: Dostępny
53,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4196 pozycje w tym:
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 2270 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 426 pozycji,
Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1500 pozycji.

 

Dostępność: Dostępny
62,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 2180 pozycji w tym:
Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 131 pozycji
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inzynierii lądowej i wodnej - 2049 pozycji.

 

Dostępność: Dostępny
53,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
243,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
243,00 zł