SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
173,85 zł
183,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
173,85 zł
183,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 NOWOŚĆ!

W III kwartale 2019 r. do biuletynu BRZ wprowadzono 29 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- deskowanie fundamentów, filarów i ustrojów nośnych - w dziale 2.6.126.00.0 (na podstawie KNR 2-33),
- sprężanie konstrukcji mostów i wiaduktów - w dziale 2.6.129.00.0 (na podstawie KNR2-33).

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2019 r. biuletyn BRI poszerzono o 20 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż studni kanalizacyjnych systemowych o głęb. 3,0m - zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym- w dziale 2.4.240.02.1 (na podstawie KNNR-SEK 4).

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.
Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2019 r. do biuletynu BRR wprowadzono 54 nowe pozycje z cenami następujących robót:
- uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach oraz obudowy sufitu z płyt g-k - w dziale 3.7.120.00.2 (na podstawie KNR-0 0-29),
- uzupełnienie rusztu z profili kapeluszowych i okładzin obudowy sufitu z płyt g-k - w dziale 4.2.400.00.2 (na podstawie KNR-0 9-29).

 

 

Dostępność: Dostępny
43,70 zł
46,00 zł