SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
173,85 zł
183,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
173,85 zł
183,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 NOWOŚĆ!

W I kwartale 2019 r. do biuletynu BRB wprowadzono 78 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- deskowanie systemowe ,,ACROW-U-FORM'' lub ,,STAL-FROM'' konstrukcji monolitycznych ław, stóp, płyt fundamentowych, ścian prostych, słupów prostokątnych, belek, podciągów i wieńców oraz płyt stropowych, z transportem jego elementów żurawiem samochodowym 12-16 t i wieżowym wodzakowym 100 tm - w dziale 2.5.120.00 (na podstawie KNNR 2),
-deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, słupów prostokątnych, z transportem żurawiem samochodowym 12-16 t i wieżowym wodzakowym 100 tm; deskowanie systemowe PERI MULTIFLEX konstrukcji monoliycznych płyt stropowych, z transportem żurawiem samochodowym 12-16 t i wieżowym wodzakowym 100 tm - w dziale 2.5.120.00 (na podstawie KNNR 2).

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2019 r. biuletyn BRI został poszerzony o 47 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż hydrantów pożarowych na kolanach stopowych kołnierzowych, podziemnych i nadziemnych - w dziale 2.4.120.02.1 (na podstawie KNNR 11),
- montaż studni kanalizacyjnych systemowych o gł. 3,0m - zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym - w dziale 2.4.240.02.1 (na podstawie KNNR-SEK 4).

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.
Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2019 r. do biuletynu BRR wprowadzono 6 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- rozebranie pokrycia dachowego z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nienadających się do użytku, mocowanych do łat lub płatwi drewnianych oraz płatwi stalowych bądź żelbetowych - w dziale 2.5.660.00.3 (na podstawie KNR-I 0-45).

 

 

Dostępność: Dostępny
43,70 zł
46,00 zł