SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. zeszyt BRZ został poszerzony o 42 nowe pozycje z cenami następujących robót:
- głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1,0m; wypełnienie szczelin ciągłych bentonitem- w dziale 2.2.610.00.0 (na podstawie KNR 2-10),
- głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,9-1,0m oraz szerokości 0,6-0,7m; wypełnienie szczelin odcinkowych betonem lub iłobetonem- w dziale 2.2.630.00.0 (na podstawie KNR 2-10),
- wykonanie zbrojenia ścian szczelinowych- w dziale 2.2.690.00.0 (na podstawie KNR 2-10),
- wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami- w dziale 2.7.115.10.0 (na podstawie KNR-09-11),
- wzmocnienie podstawy korpusu drogowego z zastosowaniem geokraty i warstw kruszywa- w dziale 2.7.116.10.0 (na podstawie KNR 09-11).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. do zeszytu BRB wprowadzono 122 nowe pozycje z cenami następujących robót:
- betonowanie konstrukcji monolitycznych  w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku żurawiem samochodowym 35t i wieżowym wodzakowym 100 tm- w dziale 2.5.141.00.1 (na podstawie KNNR 2),
-montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych  mocowanych do konstrukcji stalowych, z transportem żurawiem samochodowym 35 t i wieżowym wodzakowym 100tm; montaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru, z transportem żurawiem samochodowym 35t i wieżowym wodzakowym 100tm- w dziale 2.5.353.30.1 (na podstawie KNRR7).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. zeszyt BRI został poszerzony o 85 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- izolacje jednowarstwowe otulinami z wełny mineralnej o grub. 30-40mm, grub.50-60mm, grub. 70-80mm- w dziale 3.4.110.01.1 (na podstawie KNR-W 2-16).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. zeszyt BRE został poszerzony o 13 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- roboty w zakresie elektroenergetyki kolejowej - budowa sieci trakcyjnej- w dziale 2.3.412.71.1 (na podstawie KNR 5-09).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W III kwartale 2018 r. do zeszytu  BRR wprowadzono 14 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- ustawienie niepodświetlonych znaków drogowych- folia odblaskowa I generacji- w dziale 1.9.200.00.2 (na podstawie KNR-W 3),
- uzupełnienie konstrukcji betonowych betonem klasy C30/37- w dziale 2.5.111.00.2 (na podstawie KNNR 3),
- izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD- w dziale 3.7.110.00.2 (na podstawie KNNR-W 3).

 

 

Dostępność: Dostępny
41,80 zł
44,00 zł