SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.


Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne

Zestaw składa się z:

 • Biuletynu cen regionalnych w budownictwie – BCR (kwartalnik)
 • Zagregowanych wskaźników waloryzacyjno-prognostycznych – ZWW (kwartalnik)
 • Błyskawicy (miesięcznik)

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie - BCR

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR zawiera:

regionalne stawki robocizny kosztorysowej, regionalne wskaźniki narzutów Kp, Kz i Z, regionalne ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, regionalne ceny najmu sprzętu budowlanego, regionalne rynkowe ceny robót

 • ziemnych i nawierzchniowych
 • budowlanych
 • instalacji elektrycznych
 • instalacji sanitarnych

 • regionalne kalkulowane ceny robót 

  • ziemnych i nawierzchniowych
  • budowlanych
  • instalacji elektrycznych
  • instalacji sanitarnych

 • regionalne kalkulowane ceny obiektów budowlanych

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne - ZWW

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW zawierają zbiór informacji, dotyczących prognoz oraz długookresowych zmian cen:

 • czynników produkcji budowlanej,
 • obiektów budowlanych, inżynieryjnych, instalacyjnych i elektrycznych,
 • produkcji budowlanej.

Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie uczestnikom procesów inwestycyjnych dokonywania przeszacowań i przeceny robót oraz obiektów budowlanych, a w szczególności:

 • przeceny wartości robót lub obiektów z powodu zmian cen czynników produkcji w przypadkach, w których opracowywanie szczegółowych kosztorysów w różnych poziomach cen jest niemożliwe, niecelowe lub zbyt pracochłonne
 • przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych realizowanych w długich cyklach inwestycyjnych,
 • waloryzacji wartości kontraktów na wykonanie robót i obiektów budowlanych w związku ze zmianami cen, waloryzacji wartości istniejących obiektów budowlanych

Publikowane dane oznaczają procentowy wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu.

Prognozy publikowane w wydawnictwie umożliwiają uczestnikom procesów inwestycyjnych planowanie budżetów inwestycji oraz uwzględnianie ryzyka inflacyjnego w wynagrodzeniach ryczałtowych przyszłych kontraktów.

Biuletyn składa się z czterech rozdziałów:
I  – Prognozy zmian cen w budownictwie,
II  – Informacja o zmianach cen czynników produkcji budowlanej,
III – Informacja o zmianach cen obiektów,
IV – Informacja o zmianach cen produkcji budowlanej wg GUS.


BŁYSKAWICA

BŁYSKAWICA jest miesięcznikiem, ukazującym się w ostatnim dniu miesiąca.

Zawiera:

 • wybrane ceny czynników produkcji :

  • stawki robocizny kosztorysowej (netto i brutto dla sześciu rodzajów robót),
  • ceny materiałów (budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych),
  • ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego

 • wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych:

  • ceny robót inżynieryjnych,
  • ceny robót budowlanych,
  • ceny robót instalacyjnych,
  • ceny robót elektrycznych.

Ceny materiałów publikowane są jako średnie krajowe ceny nabycia materiałów tj. łącznie z kosztami ich zakupu, a także jako średnie krajowe ceny zakupu materiałów, a więc bez kosztów zakupu. Takie informacje umożliwiają swobodę wyboru sposobu kalkulowania cen robót w kosztorysie.

Ceny pracy sprzętu uwzględniają koszty jednorazowe, obliczone na podstawie rynkowych cen usług. W cenach tych przyjęto przeciętne odległości przewozu sprzętu i najczęściej powtarzające się krotności jego „przerzutów” oraz koszty montażu i demontażu maszyn.

Wybrane ceny jednostkowe robót zostały skalkulowane na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów (KNR, KNNR) oraz średnich krajowych stawek robocizny, cen nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz średnich krajowych narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku.

Od stycznia 2016 w Błyskawicy rozpoczynamy publikację cen jednostkowych budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" (część XI).

 

Błyskawica w wersji elektronicznej

Błyskawica dostępna jest również w formie elektronicznej na płycie CD oraz w wersji on-line do pobrania przez Internet.

Z wersji elektronicznej Błyskawicy można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych.


Kup w naszym e-Sklepie

 • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne - aktualne wydanie Kup teraz
 • Wydania archiwalne Kup teraz