Zestaw biuletynów scalonych

Zestaw składa się z trzech, kwartalnie wydawanych zeszytów:

 • Biuletyn cen asortymentów robót BCA
 • Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD
 • Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP

Biuletyny cen robót scalonych mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.


BCA

Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA zawiera tablice cen jednostkowych robót zagregowanych.

Ceny jednostkowe asortymentów robót zagregowanych mogą mieć zastosowanie przy:

 • szacowaniu wartości zamówienia za roboty budowlane, tj

  • planowanych kosztów robót budowlanych,
  • kosztorysów inwestorskich,

 • sporządzaniu metodą uproszczoną kosztorysów ofertowych,
 • szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie,
 • analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju,
 • waloryzacji cen oraz wynagrodzenia na roboty budowlane.

BCD

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD

Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD) zawiera informacje cenowe, umożliwiające obliczanie wartości inwestycji na etapie jej przygotowania, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, nazywane robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach. Nie są one przekazywane Zamawiającemu; są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, wydawnictwo umożliwia ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Dokumentami pozwalającymi na opracowanie cen jednostkowych robót w ujęciu systemowym są:

 • klasyfikacja robót drogowych - opracowanie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych - opracowanie - OWEOB „Promocja”,
 • specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych - według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych stanowi podstawę do:

 • sporządzania kosztorysów inwestorskich - w przypadku zgodności zakresu i jakości planowanych robót z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych, modernizację lub remont istniejących dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych, wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).

BCP

Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP  

Biuletyn służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:

 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby:

  • określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
  • planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  • szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,

 • przygotowywania ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.

Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.

Biuletyny cen scalonych robót w formie elektronicznej

Biuletyny cen scalonych robót dostępne są również w formie elektronicznej na płycie CD oraz w wersji on-line do pobrania przez Internet. 

Z wersji elektronicznej biuletynów można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych.


Kup w naszym e-Sklepie

 • Biuletyny cen scalonych robót - aktualne wydanie Kup teraz
 • Wydania archiwalne Kup teraz