Zasady ustalania wynagrodzenia i rozliczania robót budowlanych (seminarium)

Wykonawcy, zobowiązanemu na podstawie umowy o roboty budowlane do oddania przewidzianego w umowie przedmiotu umowy, przysługuje prawo do określonego w umowie wynagrodzenia. Dla uniknięcia sporów, wynagrodzenie w umowie powinno być jednoznacznie ustalone.
Przedmiotem niniejszego szkolenia jest ustalenie wynagrodzenia za roboty budowlane i ich rozliczenie.

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne w kosztorysowaniu
 2. Rodzaje i rola kosztorysów budowlanych:
  • rodzaje kosztorysów,
  • formy wynagrodzenia i ich wpływ na stosowane zasady kalkulacji wartości robót,
  • rola kosztorysów przy rozliczaniu robót budowlanych
 3. Skutki prawne wadliwego kosztorysowania dla umów o roboty budowlane
 4. Metody kosztorysowania robót budowlanych
  • formuły kalkulacyjne,
  • składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej,
  • składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej
 5. Zasady przedmiarowania w zamówieniach publicznych
 6. Źródła cen jednostkowych, wskaźników cenowych i nakładów rzeczowych, stosowane do obliczania wartości zamówienia i ceny ofertowej