Ustalanie wartości zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: kosztorys inwestorski; planowane koszty robót i prac projektowych.

Program:

 1. Podstawy prawne szacowania wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane – kosztorys inwestorski (WK), planowane koszty robót (WRB) i prac projektowych (WPP).
 2. Formuły kalkulacyjne obliczania wartości zamówienia:

  • wartość kosztorysowa zamówienia,
  • planowane koszty robót budowlanych (WRB) i planowanych kosztów prac projektowych (WPP).

 3. Źródła cen jednostkowych, wskaźników cenowych i nakładów rzeczowych wykorzystywane przy obliczaniu wartości zamówienia.
 4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania- co zawierają? Kto je uzgadnia?
 5. Roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszące - zasady ich wyceny w kosztorysie inwestorskim.
 6. Zasady sporządzania i treści zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

  • Podział specyfikacji technicznych i ich struktura,
  • Zawartość merytoryczna specyfikacji technicznych.

 7. Najczęściej popełniane błędy w kosztorysowaniu (wycenie) wartości robót.