Umowa o roboty budowlane - zabezpieczenie interesów stron – istotne kwestie prawne - seminarium

Szkolenie podczas którego omówione zostaną zapisy w kontraktach wywołujące najwięcej kontrowersji, wskazanie jakie zapisy są najbardziej korzystne dla inwestora i wykonawcy, jak negocjować, jak nie popełniać błędów, które skutkują problemami z wyegzekwowaniem wynagrodzenia , problemami z odbiorem końcowym oraz realizacją zobowiązań w zakresie usunięcia wad w wykonanych robotach.

Program :

  1. Przepisy regulujące zasady zawierania umów o roboty budowlane.
  2. Sporne zapisy w umowach o roboty budowlane – przykładowe klauzule umowne.
  3. Rozróżnienie pomiędzy umową o roboty budowlane a umową o dzieło.
  4. Płatności – terminy płatności, wpływ odbiorów częściowych  na wymagalność roszczeń o zapłatę.
  5. Warunki waloryzacji wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane.
  6. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców.
  7. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane.
  8. Zastrzeżenie kar umownych.
  9. Odpowiedzialność zawodowa i karna  uczestników procesu inwestycyjnego.
  10. Sądowe dochodzenie roszczeń  wynikających z umowy o roboty budowlane – przedawnienie roszczeń.