Przedmiarowanie robót budowlanych i wspólny słownik w zamówieniach publicznych - seminarium

Poprawność sporządzania przedmiaru robót jak i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót skutecznie wpływa na przebieg i sprawność procesu inwestycyjnego. Szkolenie kierowane zarówno do zamawiających jak i do wykonawców robót koncentruje się na omówieniu aktualnych uregulowań prawnych i problemów dot. sposobów określenia wartości zamówienia na roboty budowlane oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Program:

 1. Podstawy prawne sporządzania przedmiarów w zamówieniach publicznych.
 2. Opis przedmiotu zamówienia wg ustawy Pzp:

  • dokumentacja projektowa,
  • program funkcjonalno-użytkowy,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) i jego stosowanie w zamówieniach publicznych.
 4. Przedmiar robót jako część składowa dokumentacji projektowej:

  • podział przedmiaru i grupowanie robót przy uwzględnieniu CPV,
  • treści zawarte w przedmiarze robót (wymogi wynikające z przepisów prawa),
  • układ tabelaryczny przedmiaru,
  • poziom agregacji robót w przedmiarze.

 5. Ujmowanie robót tymczasowych i towarzyszących w przedmiarze.
 6. Najczęściej  popełniane błędy w przedmiarowaniu robót.