SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych to zestawienie wymagań technicznych, koniecznych do określenia standardu i jakości ich wykonania oraz oceny ich prawidłowości. Zawierają także technologie wykonania, warunki badania, kontroli i odbiorów jakościowych i ilościowych oraz inne warunki techniczne, w tym np. normatywy, akty prawne i instrukcje.

Konieczność stosowania specyfikacji technicznych wynika m. in. z ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

OWEOB Promocja Sp. z o.o. jest autorem doskonałego narzędzia do przygotowywania specyfikacji technicznych z branży robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych. To zbiór 50 standardowych specyfikacji, stanowiących punkt wyjścia do opracowywania specyfikacji dla konkretnych robót i inwestycji. Specyfikacje wydawane są w wersji elektronicznej. Wersje elektroniczne, ujęte w systemie SeKo SPEC, dostępne są zarówno jako oddzielne płyty jak i zestawy, uzupełnione o edytor, umożliwiający nie tylko wydruk, lecz także wszelkie zmiany i uzupełnienia. Stanowią cenną pomoc dla początkujących i zaawansowanych w tej dziedzinie.