SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Program konferencji

25 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku będzie poświęcona przede wszystkim następującym zagadnieniom:

I. Wszystko o ryzykach w zamówieniach publicznych na roboty budowlane:
- matryca ryzyk i ich podział,
- umowa o roboty budowlane w aspekcie podziału ryzyka między stronami,
- możliwości ograniczania ryzyk w praktyce.

II. Wycena inwestycji w zamówieniach publicznych – studia przypadków:
- przykłady, błędy i narzędzia wspomagające,
- wynagrodzenie wykonawcy a wzrost kosztów budowy,
- waloryzacja kontraktów budowlanych – aspekty praktyczne.

III. Roszczenia i spory w kontraktach budowlanych związane ze zmianą cen na rynku budowlanym:
- aspekty prawne,
- procedowanie,
- wycena.