SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
108,30 zł
114,00 zł
Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
108,30 zł
114,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

 

NOWOŚĆ!

Od I kw. 2018 r. zmieniony został układ i poziom scalenia robót w dziale 38 "Roboty kowalsko-ślusarskie". Zamiast poprzedniego układu ceny jednostkowe robót ślusarsko-kowalskich zaprezentowane zostały w pięciu pozycjach cenowych o wyższym poziomie agregacji.
Ponadto  w tym kwartale do biuletynu wprowadzono 1 nową pozycję z ceną jednostkową:
- instalacji kolektorów słonecznych płaskich na dachu budynku użyteczności publicznej (szkoły) - na potrzeby c.w.u./grupa81/.

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

 

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2018 r. biuletyn BCD poszerzono o 30 nowych pozycji cenowych:
- geokraty w dziale D-02.04.04.60,
- wykonanie drenażu francuskiego o szerokości rowka 40 cm i głębokości do 100 cm w dziale D-03.03.01.51,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w dziale D-05.03.17.10,
- zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej w dziale M-27.10.01.

Dostępność: Dostępny
54,15 zł
57,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

 

 

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł