SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
156,75 zł
165,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
156,75 zł
165,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2017 r. zeszyt BRZ został poszerzony o 84 nowe pozycje z cenami następujących robót:

- rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych oraz żelbetowych pełnych,
- wartość odzysku podstawowych materiałów dla budowli i urządzeń komunikacyjnych,
- rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,
- wykonanie trawników dywanowych siewem oraz trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej; pielęgnacja trawników dywanowych, wykonanych siewem,
- układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z pozostawieniem szczelin lub przerw trawnikowych,
- wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań o przekroju 25x25 cm, 30x30 cm, 40x40 cm,
- krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej,
- krawężniki kamienne wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 oraz C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej,
- krawężniki kamienne bez ław na podsypce piaskowej oraz cementowo- piaskowej,
- chodniki z płyt kamiennych, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem oraz zaprawą cementową,
- remonty cząskowe chodników z płyt kamiennych, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem oraz na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

NOWOŚĆ!


W II kwartale 2017 r. zeszyt BRB został poszerzony o 16 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- deskowanie systemowe PERI TRIO konstrukcji monolitycznych ścian prostych, przy powierzchni kompletu deskowań 100-300 m2 i transporcie żurawiem,
- izolacje przeciwwilgociowe, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym,
- izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża,
- wykonanie na gotowym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy ROLTYNK 070 białej, o uziarnieniu 2,0 mm,
- ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności kl. AC 5 i AC 6

 

 

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2017 r. zeszyt BRI został poszerzony o 48 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- montaż rurociągów PE ciśn. łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych o normalnej wilgotności, na głęb do 3,0 m,  
- montaż rur PE w gotowych wykopach skarpowych na głęb. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na głęb. do 3,0 m,
- wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego,
- wykonanie połączeń rur PE ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych,
- montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych na ścianach budynków mieszkalnych,
- montaż rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 o połączeniach gwintowanych na ścianach budynków niemieszkalnych,
- montaż zaworów czerpalnych,
- wymiana zaworów czerpalnych,
- montaż przyborów na elementach montażowych (stelażach),
- montaż przycisków do spłuczek podtynkowych (stelaży),

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2017 r. zeszyt BRE został poszerzony o 4 nowe pozycje z cenami następujących robót:

- montaż opraw na słupach leżących oświetlenia zewnętrznego,
- montaż i wymiana zestawu wideodomofonowego,

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

Errata - w pozycjach od 1101 do 1120 pominięto jednostkę miary

 

 

Dostępność: Dostępny
39,91 zł
42,00 zł